خوردگی گالوانیک

به منظور کاهش یا به حداقل رساندن میزان خوردگی گالوانیکی از روش‌های تجربی گوناگون استفاده می‌شود. روشهای معمول در این موارد به قرار زیر هستند:

الف) انتخاب فلزاتی که تا حد امکان در جدول سری گالوانیک به هم نزدیکتر باشند.

ب) اجتناب از تاثیر نامطلوب مساحت‌ها (آند کوچک و کاتدبسیار بزرگ).

ج) عایق کردن فلزات غیر همجنس تا حدی که امکان اجرای عملی آن وجود داشته باشد.

د) انجام پوشش مناسب مخصوصا در منطقه آندی

ه) استفاده از بازدارنده هاجهت کاهش خورندگی محیط.

و) اجتناب از اتصالات پیچی در مورد فلزاتی که در سری گالوانیکی از همدیگر خیلی دور باشند.

ز) طراحی قطعات طوری صورت گیرد که مخصوصا قسمت آندی را بتوان به راحتی تعویض نموده ویا این قسمت‌ها به منظور دوام وعمر بیشتر ضخیم تر ساخته شوند.

ح) تعبیه یک فلز ثالث در تماس با آن‌ها به طوری که نسبت به هر دو فلز قبلی آند تر باشد.

یکی از فاکتورهای موثر بر خوردگی گالوانیک، تاثیر هندسه سطح می باشد به این معنا که با افزایش نسبت سطح کاتد به آند، نرخ خوردگی افزایش می یابد.

روشهایجلوگیری:

    انتخاب مواد با توجه به فاصله آنها در سری گالوانیک

    توجه به نسبت سطح کاتد به آند

    عایق کردن فلزات متفاوت در صورت امکان

    پوشش های محافظ

 

/ 0 نظر / 90 بازدید