کسب گواهینامه ISO 9001 (سیستم های مدیریت کیفیت) جهت محصول الیاف بتنی

دوم اینکه اصول هشتگانه مدیریت کیفیت به گونه ای تدوین گردیده است که مسیر تعالی و سرآمدی برای یک فرد، نهاد و یا سازمان را هموار نموده و او را به سر منزل اهداف خود راهبری نماید.

همان گونه که بزرگان گفته اند ، داشتن هدف ، آدمی را از سر درگمی و سقوط نجات می دهد. اما نه هر هدفی ، ایزو هدف را ساماندهی نموده است و گفته که هدف باید واقعی و قابل دستیابی باشد. این اصل ایزو ما را به یاد مثل معروف "پاتو به اندازه گلیمت دراز کن " می اندازد.

ایزو می گوید برای هر هدفی باید برنامه داشته باشی و آن برنامه را هر چند مدت یک بار پایش و ارزیابی کنی . در متون دینی ما هم گفته شده که در پایان هر روز کاری وضعیت امور خود را واکاوی نمایید.

بزرگان ما هم گفته اند کسی که دیروز و امروزش با هم یکی باشد بازنده است. این همان اصل بهبود مستمر ایزو ۹۰۰۱ می باشد.

ایزو از آموزش سخن می گوید. در ادبیات ما ایرانیان چقدر در مورد یادگیری تأکید شده است. مصرع معروف " ز گهواره تا گور دانش بجوی " را همگی شنیده ایم.

ایزو از صلاحیت و شایستگی سخن رانده است. ما در فرهنگ خود مثل معروفی داریم با این عنوان " هر کسی را بهر کاری ساختند"

ایزو بر مدون سازی رویه ها و ثبت سوابق تأکید نموده است. ما نیز در فرهنگمان نوشتن و ثبت و ماندگار نمودن دانش را از چندین هزار سال پیش داریم.

نقش برجسته های تخت جمشید و لوح نوشته های به خط میخی و ایلامی و آشوری ،کتیبه های گلی  قانون حمورابی  و اسناد سنگی و گلی ازدواج در ۳ هزار سال پیش ،حاکی از عمق و ژرفای فرهنگ نوشتن در تاریخ ما ایرانیان است.

هر چه بیشتر سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را واکاوی می کنیم  ، نزدیکی ایزو به فرهنگ خودی را بیشتر احساس می کنیم. جایی بس عجب و البته تأسف است که برخی از صاحب منصبان در برخی دولت ها ایزو را حرام اعلام نموده اند. اصلا نکند سازمان بین المللی استاندارد ایزو که مقر آن در ژنو سوئیس است ، قبل از تدوین و انتشار استاندارد های ایزو، تاریخ و ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان را بسیار دقیق تر از خودمان مطالعه نموده و استانداردهای مختلف از قبیل ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و سایر استانداردهای سیستمی را با الگو قرار دادن فرهنگ غنی ما ایرانیان تدوین نموده و به ما تحویل داده است!

ایزو دوست  خوب ماست . دوست خوب  مان را دوست خود بدانیم .

با سپاس – دفتر تضمین کیفیت 

/ 0 نظر / 56 بازدید